You are currently viewing Σημαντικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Σημαντικός ο ρόλος των ασφαλιστών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Με αφορμή τη Διάσκεψη Κορυφής για την κλιματική αλλαγή COP26, η οποία πραγματοποιείται στη Γλασκώβη του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου, η Insurance Europe δημοσίευσε Δήλωση για την κλιματική αλλαγή, όπως ενημερώνει με σχετική εγκύκλιό της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη Δήλωση, η Insurance Europe υποστηρίζει αναμφίβολα τη συλλογική παγκόσμια δυναμική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της COP26. Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία υποστηρίζει επίσης τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και τους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και να επιτύχει μια οικονομία μηδενικών εκπομπών ρύπων έως το 2050.

Πράγματι, η ανάγκη για επείγουσα δράση δεν ήταν ποτέ πιο σαφής και, όπως καταδεικνύεται από την πιο πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (Intergovermental Panel on Climate Change-IPCC), το κόστος των μέτρων μείωσης, μετριασμού και προσαρμογής είναι ωχρό σε σύγκριση με το μακροπρόθεσμο κόστος της μη μετριασμένης κλιματικής αλλαγής.

Οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, τόσο στον μετριασμό των χειρότερων σεναρίων κλιματικής αλλαγής, όσο και στο να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις των αλλαγών που δεν μπορούν να αποφευχθούν και οι οποίες θα συνεχιστούν για πολλά χρόνια. Οι ασφαλιστές μπορούν να διαδραματίσουν το ρόλο αυτόν, γιατί διαθέτουν:

* Ικανότητα να αναλαμβάνουν και να διαφοροποιούν τους κινδύνους για λογαριασμό των πελατών και να τους παρέχουν την οικονομική υποστήριξη που χρειάζονται, για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των γεγονότων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

* Γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, για να βοηθήσουν τους πελάτες, αλλά και τον δημόσιο τομέα να αναπτύξουν επίγνωση των κινδύνων, να μειώσουν την έκθεσή τους σε αυτούς και να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

* Ικανότητα να επενδύσουν στη μετάβαση προς την αειφορία, καθώς είναι η μεγαλύτερη ομάδα θεσμικών επενδυτών στην Ευρώπη, με περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 τρισ. εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν ήδη δράση και είναι διατεθειμένες να κάνουν περισσότερα, όπως αποδεικνύεται από τις πρωτοβουλίες και τους συνασπισμούς, στους οποίους συμμετέχουν πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, για να παίξουν πλήρως το ρόλο τους και να απελευθερώσουν πραγματικά τις σημαντικές δυνατότητες του κλάδου, είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης από τις κυβερνήσεις ως ακολούθως:

  • Δεσμεύσεις για επενδύσεις σε μέτρα προσαρμογής και πρόληψης. Πράγματι, τα μέτρα προσαρμογής και πρόληψης που λαμβάνονται σήμερα θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε ό,τι θα είναι ασφαλίσιμο στο μέλλον.
  • Παροχή κινήτρων και υποστήριξη πιο βιώσιμων κρατικών, εταιρικών έργων καθώς και έργων υποδομών, στα οποία οι ασφαλιστές μπορούν να επενδύσουν, για παράδειγμα ακολουθώντας και εφαρμόζοντας με συνέπεια την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε διεθνές επίπεδο, με μεγαλύτερη συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με την καλύτερη εξισορρόπηση του πιστωτικού κινδύνου, που σχετίζεται με έργα υποδομής.
  • Νομοθετικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών ρυθμίσεων, που θα υποστηρίζει -και σίγουρα δε θα εμποδίζει- τον ρόλο της ασφαλιστικής βιομηχανίας.
  • Πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι η μετάβαση στην αειφορία θα γίνει με δίκαιο τρόπο.
  • Περισσότερες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς οι υπάρχουσες έχουν δείξει ότι η ανταλλαγή εμπειρίας και εξειδίκευσης μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων στον τομέα της ανθεκτικότητας στο κλίμα μπορεί να κάνει τη διαφορά.
  • Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, καθώς και δεδομένων διακυβέρνησης (environmental, social and governance-ESG), ώστε οι επενδυτές να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα, απαραίτητα για την πραγματοποίηση βιώσιμων επενδύσεων, αλλά και για την υποβολή εκθέσεων.