Πoλιτική Cookies

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, ή / και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα οποία καθίστανται γνωστά στην Εταιρεία λόγω της επισκέψεως στην ιστοσελίδα μας, ή / και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπόκεινται στους όρους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας, τις αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας.

Κοινοποίηση των δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα δεν γίνεται εκτός και αν η κοινοποίηση επιτρέπεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση. Η προσωπική φύση των δεδομένων αυτών θα
προστατευθεί. Η ιστοσελίδα μας τηρεί αρχεία αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών. Η πρόσβαση ανηλίκων στην ιστοσελίδα μας είναι
επιτρεπτή κατόπιν συναίνεσης των γονέων / κηδεμόνων και η γνωστοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων δεν είναι απαραίτητη.

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη έχει ως αποκλειστικό σκοπό στην εγγραφή τού με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και την διασύνδεση και ταυτοποίηση του με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που ήδη αυτός λαμβάνει από την Εταιρεία μας. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους εκτός και αν η κοινοποίηση επιτρέπεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση και θα διατηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της απαραίτητης περιόδου για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Στην περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης δεν συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά αυτό τον τρόπο, οφείλει να μην υποβάλλει
αίτηση εγγραφής στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη θα παραμείνει απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρεία μας με τα
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και τις κατάλληλες τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για την διασφάλιση του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, ή / και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και μπορεί να ζητήσει την διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του προσωπικού του αρχείου, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και εξακριβωθεί η ύπαρξη του προσωπικού του αρχείου. Το δικαίωμα πρόσβασης ή προβολής αντιρρήσεων ασκείται με έγγραφο που αποστέλλεται αποδεδειγμένα στην Εταιρεία , στη Διεύθυνση Αχιλλεως 45 Αθηνα ΤΚ 10436,  Η Εταιρεία δεσμεύεται βάση της σχετικής διάταξης να απαντήσει εγγράφως επ΄ αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Σημειώνεται ότι όταν διασυνδέεστε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μέσω αυτής, ο διαχειριστής της άλλης ιστοσελίδας μπορεί να συλλέγει πληροφορίες για εσάς, μεταξύ άλλων και
μέσω cookies ή μέσω άλλης τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, ο/οι πάροχος/οι Ιντερνετ ή άλλης υπηρεσίας μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες για εσάς ή να παραδίδονται από εσάς πληροφορίες
κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε ότι η συλλογή πληροφοριών ή οι πρακτικές που αφορούν στο απόρρητο από τρίτους, δεν καταγράφονται ούτε ελέγχονται από την Εταιρεία μας και η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις ιστοσελίδες αυτές.

Διασυνδέσεις στην Ιστοσελίδα προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνον για λόγους ευκολίας και το ότι συμπεριλαμβάνονται δεν συνεπάγεται υποστήριξη των διασυνδεδεμένων δικτυακών
χώρων. Θα πρέπει να μελετήσετε τις πολιτικές εμπιστευτικότητας των άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε για να κατανοήσετε πώς οι πληροφορίες σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται. • Παρά τις διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών που δηλώνονται ανωτέρω, το δικαίωμα αποθήκευσης και αποκάλυψης σε τρίτα πρόσωπα οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται κάτω από
τις εξής συνθήκες: όταν ο νόμος το επιτρέπει (για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με τους νόμους ή προς ανταπόκριση με κυβερνητικές αρχές), προς συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, σε
νομικούς συμβούλους, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας, της ασφάλειας και εν γένει για την προστασία της Εταιρεία μας, των επισκεπτών της ιστοσελίδας ή του
κοινού.

Η παρούσα πολιτική αναφέρεται αποκλειστικά σε πρακτικές συλλογής πληροφοριών μέσω άμεσης σύνδεσης και χρήσης σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα· δεν αναφέρεται σε πρακτικές που
εφαρμόζονται εκτός άμεσης σύνδεσης ή σε σχέση με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν ή διαχειρίζονται από την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην
παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή.